این روزها بدجور احساس می­کنم مشغول گل لگد کردنم! 

حیف عمر و انرژی ما که تو این سیستم مزخرف و بلبشو به هدر میره....