خیلی بده آدم خودش رو زرنگ بدونه، بقیه رو گوسفند!!!