موفقیت مدیر یک موسسه بستگی مستقیم به ابعاد میزش، و دکوراسیون اتاقش و عایق صوتی بودن در ورودی دفترش و ست بودن رنگ کاغذ دیواری های اتاق شورا با صندلی هاش داره؟!