خیلی خوب حرف می­زنیم.  همه چی رو تجزیه و تحلیل می­کنیم. 

برای دیگران خوب نسخه می­پیچیم.

 اما پاش که بیفته، خودمون از همه بدتریم!!!