آنکه می‌تواند، انجام می‌دهد،

 آنکه نمی‌تواند انتقاد می‌کند.