فقط یک لبخند

 گاهی فاصله قهر تا آشتی

خوشی و ناراحتی

خوشبختی و بدبختی

فقط یک لبخنده 

گاهی یک لبخند ساده معجز‌ه هایی می‌کنه

 که هزار جور نقشه و فعالیت نمی تونه بکنه...