بایستی بایستم
اندکی درنگ و باز شروعی دیگر
آنچنان که خود باشم
نه انچنان که او می خواهد...