گاهی اونقدر گرفتار ظواهر و جوانب میشیم که اصل، فنا میشه!