و تو حتی برای یک لحظه،

نپرسیدی که چرا؟

 

شاید نمی­خواستی بدانی!

 

نخواهمت گفت

مادام که نخواهی