در این هفته برای چهارمین بار متوالی طی دو ماه اخیر کابل اصلی تلفن موسسه ما به سرقت رفت.

 باز حدود 100-150 متر کابل!!  به نظرتون یک خرده جای تأمل نداره؟