فكر مى كنم آيا دوستت دارم؟


دو سه مولكول، دو سه نانو متر در دو سه سلول مغزم جابجا مى شوند و : "بله!"

و فكر مى كنم اگر يكى از آن مولكولها يك نانو متر آنطرف تر مى رفت ديگر دوستت نداشتم.
از افاضات ماندگار شیخ (+)