کسی که مدارا با مردم را رها کند ناراحتی به او روی می آورد.