بالاخره ما هم اون بعله مشهور رو گفتیم

و به عقد دائم یک آقا پسر خوشبخت دراومدیم!!!