گاهی اوقات یک عذرخواهی کوتاه و ساده و واقعی، از چندین ساعت توجیه کردن، مؤثرتره!