آدم ها گاهی از هم خیلی دورند

                                                 گاهی به هم خیلی نزدیک

گاهی هم خیلی دورند خیلی نزدیک!