فکر کنم یک از بهترین راههای شناختن شخصیت افراد  دیدن طریقه باز و بسته کردن در باشه. بخصوص درهای چوبی!!!!

سرویس بهداشتی خانمها تو واحد ماست. بعضی ها آنچنان این در ها رو به هم می کوبند که ما این طرف آخر سالن دو متر و نیم می پریم هوا!! یک خرده آرامش هم بد نیست.