امروز به خودم مرخصی دادم.  یک کتاب برای ویراستاری دارم که باید هرچه زودتر تمامش کنم.  به خودم مرخصی دادم که به دور از هیاهو و رفت و آمدهای بیحاصل هر روز، بشینم خونه و تمامش کنم.