سال‌ها پیش کتاب بامداد خمار رو خوندم.  بعضی از کتاب‌ها هستند که یک رد موندگار تو ذهن آدم می‌گذارند.  جمله‌ای تو اون کتاب بود با این مضمون:  نجابت بیش از حد، کثافته!  بعضی اوقات معنی این جمله رو با تمام وجودم حس می‌کنم!!!