جالب نیست آدم به جای اینکه خودش بر اساس شرایط و موقعیتهاش تصمیم بگیره 

 فقط به حرف دوست و رفیقهاش گوش کنه!!!