دلا ز طعن حسودان مرنج و واثق باش                                  که بد به خاطر امیدوار ما نرسد

چنان بزی که گر خاک ره شوی کس را                                 غبار خاطری از رهگذار ما نرسد