برای فردا

وبلاگ برای فردا گزارشی است به نسل آینده ایران زمین. سندی است از تلاشهای نسل امروز برای ساختن فردایی بهتر

الکساندر دوما

صرفه‌جویی، فقیر را ثروتمند و ثروتمند را عاقل می‌کند.