صرفه‌جویی، فقیر را ثروتمند و ثروتمند را عاقل می‌کند.