میشه آدم کسی رو دوست داشته باشه و راضی باشه به رنج کشیدنش؟!