وقتی دو نفر دارند صحبت خصوصی می کنند یا یک تلفن خصوصی دارند مجبور نیستیم بنشینیم و با دقت فراوان به حرفهاشون گوش کنیم. حالا گیرم که بدجوری احساس مجبور بودن داشتیم! دیگه مجبور نیستیم اظهار نظر هم بکنیم