دیگه کم کم داره زمستون میشه. دیروز مجبور شدم بخاری اتاقم رو روشن کنم!