ذرات بدنمان از ازل تا به ابد وجود دارند، گيرم كه فقط چند سالى با هم باشند.

از افاضات شیخ بزرگ (+)
ما جاودانگان تاريخيم.