به درون قلبت روانه شو.

عقل را فراموش کن و بگذار عشق مرکز تو ، آماج تو باشد.

هر ناکامی ميتواند به کاميابی مبدل شود، و هر احتمال شکستی برای عقل می‌تواند به توفيقی برای دل، بدل گردد.