لطفا مرا با گذشته پيوند نزنيد،

گذشته حتی ارزش به خاطرسپاری را ندارد .

چه نعمت بزرگی برای بشريت خواهد بود اگر سراسر تاريخ گذشته را به کناری نهيم، همه گذشته را به گنجينه هزاره ها بسپاريم و به انسان آغازی جديد ببخشيم .آغازی غير تحميلی و دوباره او را آدم و حو ا کنيم تا بتواند از صفر شروع کند .

انسانی نو، تمدنی نو، فرهنگی نو