ای ره گشوده در دل دروازه های ماه
با توسن گسسته عنان
 از هزار راه
رفتن به اوج قله مریخ و زهره را
 تدبیر می کنی
آخر به ما بگو
کی قله بلند محبت را
 تسخیر می کنی ؟

(فریدون مشیری)