معنی حیات را در زیبایی و قدرت اراده جست‌و‌جو باید کرد.