وقتی نمی توانی فریاد بزنی، ناله نکن! خاموش باش!

قرن ها نالیدن به کجا انجامید؟!

تو محکومي به زندگي کردن تا شاهد مرگ آرزوهاي خود باشي.

                                                                                            دکتر علی شریعتی