ببخشید که این روزها دیر به دیر می آم وقتی هم می آم نمی تونم وارد وبلاگم بشم. باید کلی دور بزنم تا بتونم بیام. جبران می کنم!