کی به فکرش رسیده که لباس پرسنل خدماتی فضای سبز شهرداری ها سبز باشه؟!