شروع هميشه زيبا است اگر تکرار حادثه ای تکراری نباشد!