جدی جدی داره تو مرداد ماه بارون می آد! و چه بارون زیبا و لطیفی...