با اینکه خودم می­دونم آشپزیم خیلی خوبه و این رو تقریباً تمامی کسانی­که دست پختم رو خوردند، تأیید کردند، هنوز هم وقتی غذایی درست می­کنم، بی­اختیار دلشوره دارم و منتظرم عکس­العمل بقیه رو ببینم و از اینکه از دست پختم تعریف می­کنند، خوشحال می­شم!!