ای کاش زندگی دنده عقب داشت!

این رو امروز پشت یک اتوبوس خوندم که با خط بسیار زیبایی نوشته شده بود.