گفتم: بهار آمده
گفتی: اما درخت­ها را
اندیشه­ی بلند شکفتن نیست
گویا درخت­ها
باور نمی­کنند که این ابر این نسیم
پیغام آن حقیقت سبز است
آری بهار جامه­ی سبزی نیست
تا هر کسی
هر لحظه­ای که خواست
به دوشش بیفکند

(شفیعی کدکنی)