زکات عقل تحمل کردن جاهلان است.

                                                  امام علی (ع)