همانا مردم چون نمی پرسند هلاک می شوند.

                                                              امام صادق (ع)