شگفتا:

وقتی که بود نمی­دیدم

وقتی می­خواند نمی­شنیدم

 

وقتی دیدم که نبود

وقتی شنیدم که نخواند

(دکتر علی شریعتی)