دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات- تهران - آذر ماه 1386

موضوعات و محورهای همایش:

اکوفیزیولوژي- بیوتکنولوژي- مکانیزاسیون- کشاورزی پایدار و جنبه های ارگانیک- به نژادی و به زراعی- گیاه شناسی- گیاه پزشکی- صنعت و مصرف 

اطلاعات تکمیلی و شرایط ارسال مقاله رو می تونین در این آدرس پیدا کنید (+)