خوب به همین زودی دو ماه از دوازده ماه امسال هم گذشت.  چه کردیم؟