کلمات بی­زمانند.  شما باید آنها را با علم به بی­زمانیشان بر زبان آورید. یا بنویسید.


                                                                                                            (جبران خلیل جبران)