جایگاه انسانیت قلب خاموش اوست، نه ذهن وراجش.

(جبران خلیل جبران)