نیایش آواز قلب است که حتی در مخمصۀ شیون هزاران روح دیگر، راه خود را تا عرش خداوند هموار می کند.

(جبران خلیل جبران)