نخستین نمایشگاه و جشنواره ملی رسانه های دیجیتال و نرم افزارهای چند رسانه ای از ۲۴تا ۳۱اردیبهشت ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران