مرا دلی بی­رنگ عطا کن تا مانند آینه­ای بی­زنگ،

هر نقشی به روشنی در آن نمایان گردد.