شب چهارشنبه

                          تا 

                               شب چهارشنبه­ای دیگر

  دو ماه به چهار روز کم

                           تا 

                               دو ماه به چهار روز کمی دیگر 

باید پذیرفت فاصلۀ فاصله­ها را

باید پذیرفت ظرف زمان را

ظرف مکان را

ظرفیت ظرف­ها را 

باید پذیرفت توان اندیشه­ها را

تضاد اندیشه­ها را 

 

باید پذیرفت فاصلۀ این همه فاصله­ها را!