گاهی اوقات با یک نگاه شروع میشه،

          گاهی اوقات با یک لبخند،

                   گاهی اوقات با یک جمله،

                            گاهی اوقات با یک شعر،

                                      گاهی اوقات با یک داستان،

                                               گاهی اوقات با یک دسته گل نرگس و زنبق­های بنفش ...