تلویزیون اعلام کرد تمام خدماتی که به کارمندان دولت می دادند مثل ناهار و سرویس و مهد کودک و شرکتهای تعاونی به وضعیت سال ۸۵ برگشت!

دست دولت درد نکنه. هر چند تصمیمات عجیب و غریب و وحشتناک و زبونم لال غیر کارشناسی می گیرند ولی وقتی می بینند تصمیم بدیه! ابایی از لغوش ندارند.  این خیلی خوبه